Posts

Showing posts from October 11, 2015

HSEB Note | एक चिहान | उपन्यास | मुख्य भाव

Image
एकचिहानउपन्यासकारहृदयचन्द्रसिंहप्रधानद्वारालेखिएकोसामाजिकयथार्थवादीउपन्यासहो।यसउपन्यासमाकाठमाडौंशहरको२०११सालतिरकोसमाजलाईदेखाइएकोछ।यसउपन्यासमा